Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ALFAVITAL

 

Par.1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie Internetowym ALFAVITAL  działającym pod adresem: www.alfavital.pl. i prowadzonym przez Sprzedawcę

2.Sprzedawcą, a jednocześnie Usługodawcą jest:

ALFAVITAL z siedzibą w Rożnowie (33-316)  Rożnów 600, e-mail: sklep@alfavital.pl

3.Postanowienia ogólne:

3.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.alfavital.pl

3.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.3.Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu Internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

3.4. Definicje:
Użyte w Regulaminie definicje/pojęcia oznaczają:
a. Sprzedawca – rozumie się przez to ALFAVITAL
b. Klient – Strona umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą tj. osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie z rejestracją - Kontem lub bez;
c. Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą/Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
d. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym lub opisana w Formularzu Zamówienia przez Sprzedawcę, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
e. Cena - należy przez to rozumieć cenę brutto Produktu/ów umieszczoną obok informacji o Produkcie, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą kosztów jego/ich dostarczenia;
f. Dostawcy – należy przez to rozumieć InPost, Pocztę Polską lub inną firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą;
g. Regulamin– niniejszy Regulamin;
h. Sklep Internetowy (Sklep) - sklep Internetowy dostępny pod adresem Internetowym: www.alfavital.pl,  prowadzony przez Sprzedawcę, w którym świadczone są Usługi Elektroniczne;
i. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaż, złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia określające: rodzaj i ilość Produktu znajdującego opisanego w Formularzu Zamówienia w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktu, miejsce dostarczenia Produktu oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia będących przedmiotem zamówienia;
j. Koszty dostawy Produktu - rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu do Klienta;
k. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
l. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, opis i prezentacja Produktu zawierający aktywne pola umożliwiające Klientowi złożenie Zamówienia na Produkty Sprzedawcy na stronie Internetowej: www.alfavital.pl oraz określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposoby dostawy i płatności;
m. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta, powierzy zamówiony Produkt dostawcy oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem dostawcy do miejsca wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia;
n. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
o. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Formularza Zamówienia;
p. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
r. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana w języku polskim, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą;
s. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi zsumowanie wybranych Produktów przed ich zakupem a także przeliczanie ich wartości. W trackie wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka;
t. Promocja –  określony ściśle w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące w ofercie Sprzedawcy i mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
u. Dowód zakupu – faktura VAT, paragon lub inny dowód, przekazany Klientowi wraz z Produktem, potwierdzający sprzedaż Produktu;
w. Newsletter – usługa świadczona drogą elektronicznie, którą Klient może zamówić poprzez Stronę Internetową www.alfavital.pl,  - elektroniczna usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e‑mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej tj. Usługobiorcom/Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści elektronicznych zawierających informacje o Sprzedawcy, jego Produktach, usługach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
y. Konto – Usługa Elektroniczna w którym gromadzone są dane Klienta i historia jego Zamówień,  polegająca na umożliwieniu Klientowi założenia Konta oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, którego założenie wymaga wypełnienia Formularza przez Kupującego.

3.5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego albo Formularza Zamówienia niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych tj.:
a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internetowej;
b) posiadanie przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, Mozilla FireFox 9.0 lub nowszej, Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej)
c) włączoną obsługę Java Script,
d) włączoną obsługę plików Cookies,
e) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

3.6. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

Par. 2. Rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem  Sklepu Internetowego polegają na:
  a) prezentacji Produktów;
  b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia;
  c) umożliwieniu rejestracji - założenia Konta Klienta;
  d) zapisaniu do Newslettera.
  Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu wiadomości zawierających informacje o aktualnej ofercie, świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane. Usługobiorca / Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się / zrezygnowania z Newslettera poprzez ponowne wpisywać swojego adresu e-mail w formularz Newslettera lub poprzez wysłanie prośby wypisania z Newslettera, pisemnie, drogą pocztową lub e-mail na adres: sklep@alfavital.pl
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu następujących czynności przez Klienta:
  a) wypełnieniu Formularza z danymi do złożenia Konta;
  b) kliknięciu pola „Zarejestruj się”;
  c) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysyłany automatycznie na podany adres e-mail.
 4. W Formularzu założenia Konta Klient podaje adres e-mail oraz ustala hasło. W następnym kroku (tj. po kliknięciu w otrzymany link aktywacyjny) uzupełnia Konto o dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu.
 5. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia, zrezygnowania z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania pisemnie, drogą pocztową lub elektronicznie sklep@alfavital.pl
 6. Formularz Zamówienia umożliwia zawarcie Umowy sprzedaży poprzez dodanie przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka i wypełnieniu danych w Formularza Zamówienia. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych tj.: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży tj: rodzaj Produktu/ów, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób ich dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami należy także podać nazwę firmy i nr NIP.
 7. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.

Par. 3. Warunki realizacji Zamówienia

 1. Informacje o Produktach podane na stronie Internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, cechy użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu skutecznego złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego konieczne jest:
  a) wejście na stronę internetową www.alfavital.pl
  b) dokonanie wyboru produktów, wykonując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
  c) prawidłowe wypełnienie przez Klienta dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularza Zamówienia zawierającego niezbędne dane do wysyłki Produktu;
  c) dokonanie wyboru sposobu płatności;
  d) zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Produktów dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia , do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam" lub innego komunikatu informującego o obowiązku zapłaty, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi na stronie informacjami.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zapłać”.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta, poprzez przesłanie Klientowi, na podanych przez niego adres, wiadomości zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wiadomość e-mail lub telefoniczne lub pisemne potwierdzenie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
 7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej lub pisemnego potwierdzenia zawarcia tej umowy.
 8. Czas realizacji Zamówienia (tj. skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wynosi od 1 do 7 dni roboczych i jest liczony w następujący sposób:
  a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze: liczony jest od dnia zawarcia Umowy sprzedaży;
  b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 9. W przypadku braku dostępności zamówionych przez Klienta Produktów na magazynie Sprzedawcy, Sprzedający poinformuje o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo zrezygnować z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 10. Dostępne są następujące formy płatności, którymi można realizować płatność:
  a) przelew bankowy
  c) gotówka (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Produktu przez kuriera
  Na prośbę Klienta do zamówienia wystawiana będzie faktura VAT.

Par. 4. Dostawa zamówionego Produktu/ów

1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych produktów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (dostawcę), tj. InPost, Pocztę Polską lub inną firmę kurierską na terenie Polski.

 1. Koszty dostawy i termin dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej opisane są w Formularzu Zamówienia.
 2. W przypadku dostawy Produktów poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej koszt dostawy jest każdorazowo ustalany indywidualnie z Klientem przed zwarciem umowy.
 3. Koszty dostawy ponosi Klient.
 4. Dostawy Produktu są realizowane w dni powszednie.
 5. Klient zobowiązuje się do odebrania dostarczonego Produktu.
 6. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności dostawcy/przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez dostawcę / przewoźnika i odbiorcę przesyłki.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia wybranych metod dostawy.

Par. 5. Gwarancja i reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, Klient może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza reklamacji na stronie sklepu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@alfavital.pl  lub pisemnie na adres: ALFAVITAL, Rożnów 600, 33-316 Rożnów. Celem ułatwienia oraz przyspieszenia rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację (imię, nazwisko oraz adres do korespondencji). Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację. Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.
 3. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 4. Produkty oferowane przez Sklep posiadają gwarancję producenta.
  Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Produktu z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

Par. 6Zwrot zakupionego Produktu/ów

 1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest wysłanie Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od wydania rzeczy, na adres:
  a) pocztowy: ALFAVITAL, Rożnów 600, 33-316 Rożnów
  b) e-mailem na adres korespondencji elektronicznej: sklep@alfavital.pl

Odstąpienie od niniejszej umowy następuje w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 2. Zwroty prosimy odsyłać na adres:
  ALFAVITAL Rożnów 600, 33-316 Rożnów
 3. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili zwrotnego otrzymania rzeczy/produktów.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Par. 7. Ochrona danych osobowych

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w Formularzu Zamówień w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, zwany w niemniejszym paragrafie jako ADO (Administrator Danych Osobowych).
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu:
  a) wykonania zawartej umowy, a także dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, np. wystawienia faktury;
  b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
  - zagwarantowaniu bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży;
  - marketingu i promocji własnych produktów lub usług ADO polegających na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe oraz prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną);
  c) wysyłania informacji handlowych i komunikacji telefonicznej w celu marketingu bezpośredniego – jeżeli udzielona zostanie na to odrębna zgoda – art. 6 ust 1 lit a) RODO.
 5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (newsletter). Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu Konta /Zamówienia. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 6. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się drogą e-mail: sklep@alfavital.pl  , drogą pocztową: ALFAVITAL Rożnów 600, 33-316 Rożnów.
 7. Dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w ust. 4 powyżej będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy,  tym związanych z umową roszczeń podatkowych – lecz nie dłużej niż przez 6 lat. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 8. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak operatorzy pocztowi, kurierzy, banki i operatorzy płatności, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), współpracownikom, w tym podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz ADO.
 9. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

Par. 8. Pliki cookies

 1. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Formularza, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z Formularza Zamówienia, dostosowywanie stron Sklepu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika/Klienta.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane na stronie Sklepu za zgodą Użytkownika/Klienta. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika/Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki Internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika/Klienta do przeglądania zawartości strony Sklepu.
 3. Użytkownik/Klient Sklepu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Formularza Zamówienia. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Formularza Zamówienia, będzie mniej wydajne, a w pewnych przypadkach niemożliwe.
 4. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w zakładce Polityka Prywatności. 

Par. 9. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Formularza Zamówienia /Zakupu zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.alfavital.pl  (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 1.06.2021 r.
 3. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie Sklepu Sprzedającego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 dni.
 4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).

6.Załącznikami do Regulaminu są:


a) Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Adresat: ALFAVITAL, Rożnów 600, 33-316 Rożnów

 Ja (…) niniejszym informuję/informujemy (…) o moim (…) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów (…)

L.P.     Nazwa        Symbol / rozmiar          Ilość         Cena jedn. brutto

1.

3.

Data dokonania zamówienia  (...) / data odbioru (…) :

Nr zamówienia:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) :

Adres konsumenta(-ów) :

Proszę o zwrot należności, które uiściłem/-am w gotówce na następujące konto  dotycz tylko przypadków gdy płatność za zakup produktów miała miejsce gotówką):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) :

Data:

 

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl